เขต/อำเภอ                                                            ที่อยู่                                                                              จังหวัด

     เมือง                            ออฟฟิศเมท -อุดรธานี - โรบินสัน เลขที่ 277/3 ห้อง G23 ชั้น G ถนนประจักษ์ศิลปาคม                    อุดรธานี

                                        ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
                                        โทร. (042)223-818 แฟกซ์. (042)-223-234

 

                                        บริษัท โฮมฮับ จำกัด 11/1 หมู่6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000

 

                                        ร้าน เอส พี เฟอร์นิเจอร์ 162 ม.10 ถ.อุดร-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี T.F 042-218229

 

                                        หจก. สำเพ็งอุดร 222 หมู่2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร.042-130588 FAX:042-130562

 

                                        สุริยาซุปเปอร์เฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ 189/9 ม.6 ถ.อุดร-สามพร้าว ต.หนองบัว อ.เมือง

                                        จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-323974 Fax:042-323975

 

                                        บริษัท ตั้งงี่สุน ซูปเปอร์สโตร์ จำกัด (สาขา นาดี) 119 หมู่2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง

                                        จังหวัดอุดรธานี โทร.042-201111 Fax:042-247537

 

                                        หจก. อุดรสยามเฟอร์นิชิ่ง 1979 88 ม.7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี T.F:042-325688

 

                                        บริษัท อุดรทวีทรัพย์(1990) จำกัด 311 หมู่8 ถ.อุดรขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

                                        โทร.042-295777-84

 

                                        บริษัท ยู.เค.ซี.เฟอร์นิเจอร์(1996) จำกัด 455/52 หมู่ที่ 3 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง

                                        จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-323894-6

 

                                        บริษัท ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด 555/5 หมู่7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

                                        จังหวัดอุดรธานี โทร.042-325444 Fax:042-325333

    เมือง                             ออฟฟิศเมท -ขอนแก่น - ตึกคอมขอนแก่น เลขที่ 250/1 ชั้น B ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง              ขอนแก่น

                                        อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 
                                        โทร. (043)271-292-6 แฟกซ์.(043)271-297

 

                                        บริษัท โฮมฮับ จำกัด 111 หมู่12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                                        โทร.043-472666 F.043-472667

 

                                        บริษัท ขอนแก่น เอส อาร์ โฮมเซ็นเตอร์ 2003 จำกัด 243 หมู่2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง

                                        จังหวัดขอนแก่น โทร.043-393999 FAX:043-394019

 

                                        บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด 39/2 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

                                        โทร.043-328600-3 Fax:043-224244

 

                                        บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด 298 หมู่ 10 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

                                        โทร.043-334888 Fax:043-334004

 

                                        บริษัท เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 537 หมู่12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า

                                        อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40000 โทร.043-225217-8

 

      ชุมแพ                          ร้าน โมเสสเฟอร์นิเจอร์ 390 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โทร.043-312427

 

                                        หจก. สินธนาภัณฑ์ 397/8-10 ม.9 ถ.มลิวรรณ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

                                        โทร.043-313344 Fax:043-313268

 

                                        หจก. ธงชัยโฮม 2007 139 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40180

                                        โทร.043-386788 Fax:043-386077

 

       พล                            ทำเนียบพลาสติก 82/15 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น T/F. 043-414455

     เมือง                            ออฟฟิศเมท -อุบลราชธานี - เซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 312 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม                           อุบลราชธานี

                                        อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
                                        โทร. (045)422-825 แฟกซ์. (045)-422-830

 

                                        บริษัท โฮมฮับ จำกัด 270 หมู่7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                                        โทร.045-319511 แฟกซ์.045-319519

 

                                        ยนต์แสงไทย 2012 177-181 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

                                        จังหวัดอุบลราชธานี โทร.094-2592888

 

                                        ร้าน เจริญใจดี 194,196 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.045-317774 FAX:045-243338

 

   วารินชำราบ                     สมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์ 21 ถ.อุบลกิจ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

                                        โทร.045-322848 FAX:045-323366

 

                                        ร้าน ตั้งซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ 1 หมู่2 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ

                                         จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-424333 FAX:045-424332

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขต/อำเภอ

ที่อยู่

เมือง

เมือง

ออฟฟิศเมท -อุดรธานี - โรบินสัน เลขที่ 277/3 ห้อง G23 ชั้น G ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. (042)223-818 แฟกซ์. (042)-223-234

ออฟฟิศเมท -ขอนแก่น - ตึกคอมขอนแก่น เลขที่ 250/1 ชั้น B ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. (043)271-292-6 แฟกซ์.(043)271-297

เมือง

ออฟฟิศเมท -อุบลราชธานี - เซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่ 312 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. (045)422-825 แฟกซ์. (045)-422-830

    บ้านแพง                        บริษัท บ้านแพงเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 297 หมู่4 ถนนเจริญยงค์ ตำบลบ้านแพง                      นครพนม

                                        อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร.042-591129

 

                                        บริษัท โฮมพลัส แสงดาวเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 283,285 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครพนม โทร/แฟ็กซ์ 042-972585

 

                                        บริษัท โฮมพลัสแสงดาวเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 283,285 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครพนม 043-514499

     เมือง                            บึงกาฬเฟอร์นิเจอร์ 357 หมู่1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง                                     บึงกาฬ

                                        จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-403046

 

                                        บริษัท บีเค เพลซ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 168 หมู่9 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ

                                        อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 โทร081-7549416 แฟกซ์042-403105

 

     พรเจริญ                        หจก. เจียงครุภัณฑ์ 265 ม.10 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  38180

                                        โทร.042-487401 Fax:042-487292

    พังโคน                         โชคดีเฟอร์นิเจอร์ 14 หมู่1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน                                                สกลนคร

                                        จังหวัดสกลนคร โทร.042-734344

 

   เมือง                              บริษัท โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ สกล จำกัด 1/4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

                                        จังหวัดสกลนคร  47000 โทร.042-972585 Fax:042-743566

 

                                        นิวสกลเฟอร์นิเจอร์ 1301/13-14 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

                                        โทร.042-730808 Fax:042-712805

 

                                        ราชาเครื่องเรือน 1305/60-62 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

                                        โทร.042-712846 Fax:042-711644

 

      สว่างแดนดิน                 ร้าน พรทิพย์เฟอร์นิเจอร์ 696 หมู่1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน

                                        จังหวัดสกลนคร โทร.042-737314

     เมือง                            บึโชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ 19,21,21/1 ถนนศรีเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง                                    บุรีรัมย์

                                        จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทร.044-611465

 

                                        ร้าน โชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์ 4/2-3 ถ.ศรีเพ็ชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

                                        โทร.044-611911 Fax:044-616775

 

                                        นายสุชาติ  โชควาสนรรค์ 4/2-3 ถ.ศรีเพ็ชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

                                        โทร.044-611911 Fax:044-616775


                                         โฮม โฮม เฟอร์นิเจอร์ 511/50-51 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

                                        โทร.044-612132

 

                                        โฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์ 485/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000

                                        โทร.044-601117

 

                                        หจก. ซุ่ยเฮงเส็ง 173 หมู่9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

                                        โทร.044-611006 FAX:044-601909

    เมือง                             โจตุรโชคกรุ๊ป 24 286/2 หมู่10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000                           ศรีสะเกษ

                                         โทร.045-633349 Fax:045-612338

     หนองกอมเกาะ              บริษัท ชัยศิริ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 333 หมู่11 ถนนหนองคาย-อุดร ตำบลหนองกอมเกาะ                     หนองคาย

                                        อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990785-6 FAX:042-990787

 

                                       หจก. จันทรประภา 653/49 ม.10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย  43000

                                       โทร.042-412651 Fax:042-412703

 

                                        ร้าน มีชัยเฟอร์นิเจอร์ 189 หมู่2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

                                        โทร.042-990672 082-7383435 FAX:042-990671

 

      ท่าบ่อ                         ร้าน ชัยศิริเฟอร์นิเจอร์  221 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

                                        โทร.042-431038 Fax:042-432111

 

    เมือง                             โชว์รูมลัคกี้ เฟอร์นิเจอร์ 29 ซอย9(เทวาภิบาล) ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง                                ร้อยเอ็ด

                                        อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 โทร.043-520482

 

                                        โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิเจอร์  230/1-3 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

                                        โทร.043-516886

 

                                         อิมเมจลิฟวิ่งโฮม 22 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000  โทร.043-525329

     สีคิ้ว                             ดี ดี เฟอร์นิเจอร์  100-100/3 หมู่7 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว                             นครราชสีมา

                                        จังหวัดนครราชสีมา  30140 โทร.044-290248

 

   ปากช่อง                         หจก. รัตนเฟอร์นิเจอร์ 2 138 ถนน มิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง

                                        จังหวัดนครราชสีมา  30130 โทร.044-313554 Fax:044-315599

 

                                        บริษัท เอส พี ดี เฟอร์นิท จำกัด 9/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

   เมือง                              บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 493 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา

                                        จังหวัดนครราชสีมา

 

                                        บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 945/2 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครราชสีมา  30000 โทร.(044)275511-3

 

                                        โชว์รูม เสรีเฟอร์นิเจอร์ 2805/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

                                        โทร.044-354744 โทรสาร 044-354745

 

                                        หจก. เอกลักษณ์เครื่องเรือน 209/1-3 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.(044)257117-9 Fax:044-257120

 

                                        หจก. เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์ 209/1-3 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครราชสีมา  30000 โทร.(044)257117-19 Fax:044-257120

 

                                        หจก. เอกลักษณ์ลิฟวิ่งโฮม 424 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

                                        จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.(044)278760-2 Fax:(044)278763

 

                                        หจก. ไทยรัตน์วัสดุภัณฑ์ (1997) 182 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

                                        โทร.044-019912 Fax:044-267898

    เมือง                             หจก. เน๊ต เฟอร์นิเจอร์ 55/5 หมู่ที่3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์                      สุรินทร์

                                        โทร.044-539167 FAX:044-511290

 

                                         หจก. เน็ต เฟอร์นิเจอร์ 55/5 หมู่3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-539167

    เมือง                             หจก. โมเดิร์น โฮม เฟอร์นิเจอร์ 91 ม.7 ถ.อุดร-เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู                     หนองบัวลำภู

                                        โทร. 042-378110

    เมือง                             หร้าน มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ 133/1-3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร                  ยโสธร

                                        จังหวัดยโสธร โทร.045-711581

    เมือง                             หจก. ณัฐพงษ์ โฮมเซ็นเตอร์ 107/286 ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ                                       ชัยภูมิ

                                        จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-821602

    เมือง                             หจก. อิสานเฟอร์นิเจอร์ 421 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม                            มหาสารคาม

                                        จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-722486

    เมือง                             คิงส์โมเดิร์นเฟอร์ 98/3 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย                                         เลย

                                        จังหวัดเลย โทร.042-830577Fax:042-811289

    เมือง                             ร้าน แสงดาว ส.รักประดู่ เฟอร์นิเจอร์  103/3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร                          มุกดาหาร

                                        อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-612671

    เมือง                             หจก. เซ็นเตอร์พี กู๊ดแลนด์ 312 หมู่ที่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ                   อำนาจเจริญ

                                        จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.090-6141148 Fax:045-270666

บ้านแพง

บริษัท บ้านแพงเฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 297 หมู่4 ถนนเจริญยงค์ ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โทร.042-591129
 
บริษัท โฮมพลัส แสงดาวเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 283,285 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทร/แฟ็กซ์ 042-972585
 
บริษัท โฮมพลัสแสงดาวเฟอร์นิเจอร์ มอลล์ จำกัด 283,285 ถนนนิตโย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 043-514499

เมือง

บึงกาฬเฟอร์นิเจอร์ 357 หมู่1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โทร.042-403046
 
บริษัท บีเค เพลซ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 168 หมู่9 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  38000 โทร081-7549416 แฟกซ์042-403105
 
หจก. เจียงครุภัณฑ์ 265 ม.10 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  38180 โทร.042-487401 Fax:042-487292

พรเจริญ

พังโคน

โชคดีเฟอร์นิเจอร์ 14 หมู่1 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โทร.042-734344 

 

บริษัท โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ สกล จำกัด 1/4 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร.042-972585 Fax:042-743566

 

นิวสกลเฟอร์นิเจอร์ 1301/13-14 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-730808 Fax:042-712805 

 

ราชาเครื่องเรือน 1305/60-62 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร.042-712846 Fax:042-711644

 

ร้าน พรทิพย์เฟอร์นิเจอร์ 696 หมู่1 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โทร.042-737314

เมือง

สว่างแดนดิน

เมือง

บึโชติช่วงเฟอร์นิเจอร์ 19,21,21/1 ถนนศรีเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000
โทร.044-611465 

 

ร้าน โชคอำนวยเฟอร์นิเจอร์ 4/2-3 ถ.ศรีเพ็ชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทร.044-611911 Fax:044-616775 

 

นายสุชาติ  โชควาสนรรค์ 4/2-3 ถ.ศรีเพ็ชร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทร.044-611911 Fax:044-616775

 

โฮม โฮม เฟอร์นิเจอร์ 511/50-51 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-612132 

 

โฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์ 485/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทร.044-601117 

 

หจก. ซุ่ยเฮงเส็ง 173 หมู่9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร.044-611006 FAX:044-601909

เมือง

โจตุรโชคกรุ๊ป 24 286/2 หมู่10 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000
โทร.045-633349 Fax:045-612338

หนองกอมเกาะ

บริษัท ชัยศิริ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด 333 หมู่11 ถนนหนองคาย-อุดร ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990785-6 FAX:042-990787
 
หจก. จันทรประภา 653/49 ม.10 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย  43000 โทร.042-412651 Fax:042-412703
 
ร้าน มีชัยเฟอร์นิเจอร์ 189 หมู่2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร.042-990672
082-7383435 FAX:042-990671
 
ร้าน ชัยศิริเฟอร์นิเจอร์  221 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
โทร.042-431038 Fax:042-432111

ท่าบ่อ

เมือง

โชว์รูมลัคกี้ เฟอร์นิเจอร์ 29 ซอย9(เทวาภิบาล) ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000 โทร.043-520482
 
โมเดิร์นโฮม เฟอร์นิเจอร์  230/1-3 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.043-516886
 
อิมเมจลิฟวิ่งโฮม 22 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  45000  โทร.043-525329

สี่คิ้ว

ดี ดี เฟอร์นิเจอร์  100-100/3 หมู่7 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  30140 โทร.044-290248
 
หจก. รัตนเฟอร์นิเจอร์ 2 138 ถนน มิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  30130 โทร.044-313554 Fax:044-315599
 
บริษัท เอส พี ดี เฟอร์นิท จำกัด 9/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 493 หมู่ที่2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
บริษัท ราชสีมาเอกลักษณ์กรุ๊ป จำกัด 945/2 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 โทร.(044)275511-3
 
โชว์รูม เสรีเฟอร์นิเจอร์ 2805/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-354744
โทรสาร 044-354745
 
หจก. เอกลักษณ์เครื่องเรือน 209/1-3 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.(044)257117-9 Fax:044-257120
 
หจก. เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์และสุขภัณฑ์ 209/1-3 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 โทร.(044)257117-19
Fax:044-257120
 
หจก. เอกลักษณ์ลิฟวิ่งโฮม 424 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.(044)278760-2 Fax:(044)278763
 
หจก. ไทยรัตน์วัสดุภัณฑ์ (1997) 182 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-019912 Fax:044-267898

ปากช่อง

เมือง

เมือง

หจก. เน๊ต เฟอร์นิเจอร์ 55/5 หมู่ที่3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-539167 FAX:044-511290
 
หจก. เน็ต เฟอร์นิเจอร์ 55/5 หมู่3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-539167

เมือง

หจก. โมเดิร์น โฮม เฟอร์นิเจอร์ 91 ม.7 ถ.อุดร-เลย ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทร. 042-378110

เมือง

หร้าน มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์ 133/1-3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.045-711581

เมือง

หจก. ณัฐพงษ์ โฮมเซ็นเตอร์ 107/286 ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-821602

เมือง

หจก. อิสานเฟอร์นิเจอร์ 421 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทร.043-722486

เมือง

คิงส์โมเดิร์นเฟอร์ 98/3 ถนนสถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โทร.042-830577Fax:042-811289

เมือง

ร้าน แสงดาว ส.รักประดู่ เฟอร์นิเจอร์  103/3 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-612671

เมือง

หจก. เซ็นเตอร์พี กู๊ดแลนด์ 312 หมู่ที่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.090-6141148 Fax:045-270666

Call Center (+66)2 316 3161

Call Center (+66)2 316 3161

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.

Download catalog

ALL RIGHTS RESERVED © 2014-2015 NEW STORM CO., LTD.